Opłaty

W związku z Uchwałą Nr XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (uwzględniając nowelizację uchwały LXIII/884/22 z dnia 20 grudnia 2022r.),

(uchwała dostępna na stronie www.bip.bialystok.pl)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku,

informuje:

Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają dzieciom do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

(w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki obowiązuje od 7.00 do 12.00)

Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć tj. za rzeczywisty czas korzystania przez dziecko z danego świadczenia.

Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku (Dz. U. 1/2014, poz. 1544) w kwestii możliwości obrotu bezgotówkowego przy transakcjach sprzedaży, poprzez regulowanie płatności w całości na rachunek bankowy jednostki oraz zaleceń Urzędu Miasta Departamentu Edukacji

Od dnia 1 stycznia 2017 roku opłaty za przedszkole są regulowane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przedszkola (przelew).

Opłata za pobyt:
16 1240 1154 1111 0010 3576 3991

Opłata za posiłki:
25 1240 1154 1111 0010 3576 4217

W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za przedszkole naliczane będą odsetki ustawowe, stosownie do uregulowań zawartych w par. 1 ust. 8 umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego.

ULGI W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Podstawą obniżenia opłat, o której mowa w § 4 ust. 1 wskazanej powyżej uchwały obniża się wysokość opłaty:

1) o 50% na dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych;
obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie
2) o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.);
a) obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola stosowne oświadczenie.
b) w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola
c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku.
3) o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”
obniżenie opłaty przysługuje po podaniu dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole, przy czym:
a) obniżenie opłaty, z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie
b) w przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola
c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.

DZIECI 6-LETNIE ZWOLNIONE Z OPŁAT ZA POBYT

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 roku sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do przedszkoli publicznych objęci zostaną subwencją oświatową.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2017 roku rodzice tych dzieci (rocznik 2010) nie wnoszą opłaty, o której mowa w § 3 uchwały Rady Miasta Białystok.

Rodzice tych dzieci muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

USTAWOWE ODSETKI!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku
informuje, iż w przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za przedszkole
naliczane będą odsetki ustawowe,
stosownie do uregulowań zawartych w par. 1 ust. 8 umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego.

Powrót na początek strony