Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

*nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu

*brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

*niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

*zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

*administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Elżbieta Suska, adres poczty elektronicznej ps40@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 66 41 255. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 40 "Wesołej Ludwiczki" w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: Adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 58, 15-687 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: ps40@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 66 41 255

Dostępność architektoniczna

*Budynek jest dwukondygnacyjny.

*Budynek przedszkola posiada dwa wejścia wyposażone w podjazdy/rampy dla osób niepełnosprawnych.

*Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek na wysokość około 200 m.

*Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach.

*W przedszkolu znajdują się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

*W budynku zainstalowana jest winda osobowa.

*Przedszkole nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych. Niemniej wydzielone jest miejsce które może być dostosowane do tego celu.

*Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

*Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.

*Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

*W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Inne informacje i oświadczenia

Na stronie stosowane są:
- standardowe skróty klawiaturowe umożliwiające powiększanie liter,
- skala szarości,
- podświetlane linki,

Powrót na początek strony