Regulaminy

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 40 WESOŁEJ LUDWICZKI W BIAŁYMSTOKU

Białystok, 2023

WSTĘP

Polityka ochrony dziecka przed skrzywdzeniem określa najważniejsze zasady oraz sposoby postępowania pracowników przedszkola wobec dzieci dla zapewnienia im bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest dbać o prawidłowy rozwój dzieci i traktować je z szacunkiem uwzględniając jego potrzeby oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika/opiekuna wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik przedszkola/opiekun, realizując cele ochrony dzieci, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji.

Standard I. POLITYKA

Organizacja/instytucja ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 1. Placówka posiada dokument Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 2. W dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisane są:
  • procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny oraz personelu placówki, 
  • zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o dziecku
  • zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania  zasady dostępu dzieci do Internetu
  • ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami, 
  • zasady bezpiecznych relacji na linii personel placówki - dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem.W dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisane są:
 3. Cały personel placówki, w tym specjaliści, praktykanci oraz personel techniczny znają treść dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 4. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich członków personelu placówki.
 5. Dyrektor placówki wyznacza osoby odpowiedzialne za monitoring realizacji Polityki ochrony dzieci a role oraz zadania tych osób są jasno określone.
 6. W placówce każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo stosowanych przez siebie narzędzi TIK (technologie informacyjno- komunikacyjne) oraz odpowiednie kadrowanie wizerunku zdjęcia dziecka zgodne z założeniami RODO.

Wskaźniki realizacji standardu:

Dokument Polityki ochrony dzieci ustanowiony w placówce.

Standard II. PERSONEL

Organizacja/instytucja monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

I. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

 1. Rekrutacja pracowników w placówce odbywa się według zasad, które obejmują ocenę merytorycznego przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.
 2. Placówka uzyskuje informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach (gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa).
 3. Placówka pobiera oświadczenia od pracowników i praktykantów dotyczące niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego - w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (załącznik nr 1).
 4. Zgodnie z przepisami prawa przez przystąpieniem do pracy wszyscy pracownicy Przedszkola są zweryfikowani pod kątem bezpieczeństwa w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

II. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz stażyści są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą Polityką oraz do pisemnego potwierdzenia tego faktu poprzez wypełnienie odpowiedniego oświadczenia (załącznik nr 2).
 2. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie rozpoznawania czynników oraz identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci.
 3. Wszyscy członkowie personelu placówki zostali przeszkoleni w zakresie odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji.
 4. Wyznaczeni nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie procedury „Niebieskie Karty”.
 5. Pracownicy placówki mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).
 6. Nauczyciele mają wiedzę w zakresie metod i narzędzi edukacji rodziców na temat wychowania dzieci bez przemocy.

Wskaźniki realizacji standardu:

Oświadczenie pracowników dotyczące zapoznania się z Polityką.

Zaświadczenia i certyfikaty ze szkoleń.

Standard III. PROCEDURY

W organizacji/instytucji funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

I. Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka poza przedszkolem

 1. Nauczyciel wnikliwie obserwuje dziecko: jego wygląd, zachowania, prace plastyczne, zabawy. Następnie przeprowadza rozmowę z innymi nauczycielami pracującymi z dzieckiem i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu (psycholog/ pedagog). Dokumentuje zdobyte wiadomości i obserwacje w formie notatki służbowej.
 2. W sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę spoza placówki pracownik przedszkola przekazuje spostrzeżenia dyrektorowi przedszkola, który przeprowadza rozmowę z rodzicami/ opiekunami dziecka.  Dyrektor w ramach w/w rozmowy uświadamia rodziców/opiekunów prawnych w zakresie skutków krzywdzenia dla dalszego rozwoju dziecka. Dyrektor przedstawia też regulacje prawne związane z podejrzeniem krzywdzenia  oraz etapy dalszego postępowania placówki. Dyrektor zobowiązuje rodziców do zaprzestania zachowań krzywdzących dziecko.
 3. W rozmowie powinien uczestniczyć np. pedagog, psycholog ( PPP )  Rodzinę należy objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. W sytuacjach tego wymagających zostaje powołany zespół d/s pomocy dziecku, który:
  • weryfikuje dane dostępnymi sposobami: rozmowa z opiekunami, badanie psychologiczne, analiza wytworów dziecka, badanie medyczne
  • wypełnia kartę interwencji (załącznik nr 3)
  • opracowuje plan działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspiera dziecko i jego rodzinę,
 5. W sytuacjach określonych prawem Dyrektor:
  • wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”,
  • lub/i powiadamia jednostkę pomocy społecznej lub sąd rodzinny,
  • lub/i zawiadamia policję lub prokuraturę.
 6. Dziecko otaczane jest wzmożoną troską i wsparciem.
 7. Gdy zauważono przypadek krzywdzenia dziecka interwencja powinna mieć charakter niezwłoczny.

II.  Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola

 1. Osoba będąca świadkiem sytuacji krzywdzenia dziecka powiadamia o incydencie osobę odpowiedzialną za Politykę (zwaną dalej koordynatorem) lub bezpośrednio Dyrektora placówki.
 2. Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, systematycznie monitoruje jego pracę. 3. W sytuacjach uzasadnionego podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika Dyrektor zawiesza go w czynnościach oraz uruchamia wobec niego czynności dyscyplinarne. W sytuacjach określonych prawem zawiadamia Policję lub Prokuraturę.
 3. O w/w czynnościach informuje rodziców/opiekunów prawnych dziecka krzywdzonego.
 4. Dziecko otaczane jest wzmożoną troską i wsparciem.

III.  Procedury postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez rówieśników

 1. Osoba będąca świadkiem sytuacji zgłasza problem wychowawcy grupy.
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem krzywdzonym, a także z krzywdzącym.
 3. Dla zwiększenia skuteczności działań wychowawczych należy zaangażować również specjalistę np. psychologa,  który da pozytywne wsparcie, ukierunkuje dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak reagować na krzywdzenia, komu zgłaszać, gdy do niego dochodzi oraz jak radzić sobie z negatywnymi uczuciami.
 4. W razie potrzeby powiadamia się rodziców obu stron.

IV. Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 2. Pracownik przedszkola ma obowiązek chronienia danych osobowych, które przetwarza na zasadach określonych w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych obowiązującej w przedszkolu.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym albo grupie roboczej zespołu interdyscyplinarnego, powołanych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 5. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

V. Zasady ochrony wizerunku dziecka

 1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 2. Pracownikowi przedszkola nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) bez wyraźnej zgody pisemnej rodzica/ opiekuna dziecka.
 3. Utrwalanie wizerunku i rozpowszechnianie wizerunku oraz wypowiedzi dziecka na stronie internetowej przedszkola oraz podczas realizacji projektów edukacyjnych lub akcji realizowanych na terenie przedszkola wymaga złożenia przez opiekuna pisemnej zgody.
 4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

VI. Zasady dostępu dzieci do Internetu

 1. W przedszkolu dzieci nie mają możliwości korzystania z Internetu bez kontroli osób dorosłych, dlatego zagrożenie nie występuje.
 2. Rodzice/opiekunowie są informowani o potencjalnym zagrożeniu szkodliwymi treściami pochodzącymi z Internetu w przypadku niekontrolowanego dostępu dziecka do komputera w domu.
 3. Dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, na miarę ich możliwości są zapoznawane z tematyką w formie zabawowej, z wykorzystaniem elementów programu „Bezpieczny Internet”.

VII. Zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko

Zasady bezpiecznych relacji z dzieckiem określają, jakie zachowania i praktyki są dopuszczalne, a jakie niedozwolone w pracy z dziećmi. Dotyczy to wszystkich pracowników placówki. Zasady bezpiecznych relacji są dostosowane do funkcjonowania placówki i opisują obszary: opiekuńczo-higieniczny, wychowawczo-społeczny oraz emocjonalny.

Czynności opiekuńczo-higieniczne

 1. Czynności te mają służyć opiece, zdrowiu i higienie osobistej, np. zmiana odzieży, pomoc przy myciu się dziecka, kontrola czystości rąk, przygotowanie dziecka do wyjścia poza placówkę, np. pomoc przy ubieraniu, wiązanie butów itp.
 2. Uwagi dotyczące zaniedbań higienicznych, np. brudne ręce, nieprzyjemny zapach, wszawica, powinny wiązać się z dyskrecją i nie narażaniem dziecka na ekspozycję na tle grupy.
 3. Niedozwolone są zachowania obcesowe, naruszające prywatność i intymność.
 4. Aktywność pracownika powinna być poprzedzona zgodą wychowanka, a jej zasadność powinna być uzależniona od stopnia samodzielności dziecka i wcześniej z nim omówiona. W sytuacjach wątpliwych czynności opiekuńczo – higieniczne powinny odbywać się w obecności pracowników, przy których dziecko czuje się bezpiecznie.
 5. Opieka w sytuacjach wyjazdowych, np. wycieczki, wakacje, odbywa się wg. obowiązujących zasad BHP i przepisów prawa oraz wszystkich zasad bezpiecznych relacji personelu placówki z dzieckiem.
 6. Bezpośredni kontakt fizyczny dopuszczalny jest w zakresie działań przedmedycznych (działania ratunkowe związane z udzieleniem pierwszej pomocy), zagrożenia lub paniki spowodowanej czynnikami zewnętrznymi (pożar, intensywne zjawiska atmosferyczne, niebezpieczne zachowania osób trzecich itp.).

Obszar wychowawczo – społeczny

 1. Wszystkie dzieci powinny być traktowane w sposób równy, sprawiedliwy, z poszanowaniem potrzeb każdego z wychowanków.
 2. Dzieci traktowane są sprawiedliwie, bez faworyzowania żadnego z podopiecznych poprzez nagrody czy przywileje.
 3. W sytuacjach, gdy wychowanek łamie ustalone normy i granice, zachowuje się w sposób nieodpowiedni do sytuacji i miejsca, odwołujemy się do zasad pracy grupy. Używamy komunikacji interpersonalnej, komunikatów typu “ja”, informujących o tym, iż postawa dziecka jest niewłaściwa. W stosunku do dziecka łamiącego zasady, stosujemy konsekwencje, nie używamy kar, np., gdy wychowanek zrobi nieporządek w placówce, konsekwencją może być sprzątanie; w sytuacji zachowań niekoleżeńskich – zabawy wyciszające przy stoliku. Pamiętamy, by konsekwencja była adekwatna do przewinienia.
 4. Interwencje wychowawcze prowadzone w bezpośrednim kontakcie fizycznym są dopuszczalne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, dotyczących konfliktów pomiędzy podopiecznymi: rozdzielenie zwaśnionych, przytrzymanie itp. oraz w innych niebezpiecznych sytuacjach, np. napaść, agresja ze strony osób trzecich.

Sfera emocjonalna

 1. Pracownicy dbają o potrzeby emocjonalne dzieci, zapewniając potrzebę bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, przy jednoczesnym dbaniu o ich bezpieczeństwo w zakresie bezpośredniego kontaktu fizycznego, np. potrzeby dziecka w zakresie przytulania się do osoby dorosłej, siadanie na kolanach.
 2. Pracownicy dbają o samoocenę dziecka, poprzez pozytywne komunikaty, serdeczność, zainteresowanie, przy jednoczesnym unikaniu działań obniżających poczucie własnej wartości, takich, jak negatywne ocenianie czy wzbudzanie mało wartościowego obrazu siebie.
 3. Pracownicy reagują na potrzeby emocjonalne wychowanka, sytuacje trudne, nieradzenie sobie z uczuciami poprzez: zainteresowanie, rozmowy, wsparcie, kierowanie do specjalisty itp.

VIII. Niedopuszczalne zachowania pracownika wobec wychowanka

 1. Do zachowań niedopuszczalnych pracownika względem wychowanka zaliczamy:
  • zachowania noszące znamiona przemocy fizycznej, np. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, szarpanie, kopanie, kary fizyczne, uniemożliwianie realizacji podstawowych potrzeb fizjologicznych, zadania nieadekwatne do możliwości dziecka itp.
  • erotyzowanie relacji –dwuznaczne żarty, wyzywające spojrzenia itp., seksualizacja relacji – intencjonalne seksualnie zachowania (dotyk, czynności seksualne),
  • wzbudzanie w dziecku poczucia zagrożenia, np. wyzwiska, krzyk, groźby;
  • wrogie lub wulgarne akcenty w zakresie komunikacji werbalnej, złośliwość, ironia, upokarzanie, ośmieszanie, publiczne wyszydzanie;
  • brak reakcji w sytuacjach trudnych, zagrażających dziecku oraz lekceważenie potrzeb psychicznych wychowanka.

Wskaźniki realizacji standardu:

Notatki służbowe.

Karty interwencji.

Karty kontaktów z rodzicami.

Wypełnione zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka.

Monitorowanie strony internetowej przedszkola.

IX. Procedura skargowa.

 1. Informacja skargowa na zachowanie pracownika może być zgłoszona do Dyrektora Przedszkola, wyznaczonego w placówce koordynatora lub na skrzynkę mailową: ps40bezpiecznemiejsce@onet.pl
 2. Po zapoznaniu się z treścią skargi Dyrektor lub koordynator jeśli skarga dotyczy Dyrektora podejmuje czynności wyjaśniające okoliczności związane ze skargą, przeprowadza niezbędne rozmowy, analizuje dokumentację. Czynności wyjaśniające są dokumentowane.
 3. O wynikach przeprowadzonych czynności wyjaśniających powiadamia się osobę skarżącą.
 4. Postępowanie skargowe realizowane jest także wobec zgłoszeń anonimowych.
 5. Informacja skargowa na zachowanie Dyrektora może być zgłoszona na skrzynkę mailową ps40bezpiecznemiejsce@onet.pl, do koordynatora lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

Standard IV. MONITORING

Organizacja/instytucja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza w formie pisemnej osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Polityki Ochrony Dzieci w przedszkolu (koordynatora).
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
 3. Osoba odpowiedzialna za realizację Ochrony Polityki Dzieci w ramach spotkania kadry przedszkola raz w roku analizuje poziom realizacji Polityki oraz proponuje wprowadzanie ewentualnych zmian.
 4. W razie nieobecności koordynatora wypełnianie jego obowiązków powierza się innej osobie
 5. Pracownicy przedszkola oraz rodzice mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce – patrz pkt 7.
 6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i zapoznaje z nimi pracowników przedszkola oraz rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.
 7. Rodzice/opiekunowie wychowanków przedszkola mają bieżący dostęp do treści Polityki znajdującej się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej oraz mogą wnosić swoje uwagi dotyczące treści Polityki Ochrony Dzieci do Dyrektora przedszkola lub koordynatora na piśmie lub poprzez skrzynkę e-mailową: ps40bezpiecznemiejsce@onet.pl.
 8. Wychowankowie są zapoznawani w formie przekazu ustnego, plakatu, z prawem, że mogą wybranej przez siebie osobie powiedzieć o swoim zmartwieniu, kłopocie, trudnościach.

Przepisy końcowe

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników, na zebraniach z pracownikami, podczas spotkania Rady Pedagogicznej.
 3. Rodzice oraz opiekunowie dzieci zapoznają się z Polityką na pierwszym zebraniu  grupowym oraz za pomocą strony internetowej. Polityka jest umieszczona w miejscu ogólnodostępnym dla rodziców i opiekunów- na tablicy ogłoszeń.

mgr Jolanta Kalinowska

dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

 Polityka ochrony dzieci [DOC]

Regulamin dotyczący bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
 2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszystkich jego działań.
 3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
 5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż.obowiązujących na terenie przedszkola.
 6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy.
 7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji w przedszkola).
 8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy. W chwili odebrania dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic.
 9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
 10. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.
 11. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samodzielnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 12. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
 13. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie interweniują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 15. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabawy dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 16. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 17. Codziennie rano woźna ma prawo sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Woźna musi mieć świadomość odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie tego obowiązku.
 18. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 19. Podczas zabawy nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 20. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 21. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
 22. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać oświadczenie, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni. Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola.
 23. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.
 24. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia się do pracy i podać jego przyczynę.
 25. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązkiem.
 26. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z obsługi grupy (woźna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 27. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
  • zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi;
  • niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego dziecka.

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Cel procedury:

Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu.

Definicja przedmiotu procedury:

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola-doprowadzenie dzieci do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki.

2. Odebranie dziecka z przedszkola-osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebranie dziecka z przedszkola.

Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice (prawni opiekunowie) i nauczycielki.

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadania, które są przedmiotem procedury

Rodzice (prawni opiekunowie):

1. przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,

2. upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,

3. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania dzieci pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,

Nauczycielki:

1. przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby pełnoletnie,

2. przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,

3. odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną,

4. sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

Opis pracy:

1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 6.00 – 8.00, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców.

4. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).

7. O zajściu każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W tej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

8. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

9. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18).

10. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami .

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, 22003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75).


Regulamin organizacji wycieczek

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady organizacji wycieczek w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku i związane z tym obowiązki uczestników.

Rozdział 2
Zasady organizacji wycieczki

§ 2.

1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia wychowanków i ich umiejętności, wymaganych podczas wycieczki (imprezy).
2. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno-turystycznego.
3. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami ( w przypadku dzieci przedszkolnych z ich rodzicami lub opiekunami) w zakresie:
1) celu wycieczki,
2) trasy i terminów postojów,
3) zwiedzanych obiektów,
4) harmonogramu,
5) zasad zachowania wychowanków podczas wycieczki.
4. W wycieczkach krajoznawczych-turystycznych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwskazania lekarskie.
5. Na wycieczkę lub dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
6. Przed każdym wyjazdem autokarowym należy wezwać policję do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i dokumentacji kierowcy.
7. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka w wycieczce.
8. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
9. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi.
10. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
11. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).
12. Kierownika szkolnej wycieczki krajoznawczej-turystycznej wyznacza dyrektor spośród nauczycieli zatrudnionych w placówce.
13. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługowi placówki lub, w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.
14. Zgodę na wyjazdy, tzw. zielone przedszkola, wydaje Dyrektor Przedszkola po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.
15. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana w dokumentach nadzoru pedagogicznego przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce. Wzory dokumentacji znajdują się w załącznikach nr 1-7 do regulaminu.

Rozdział 3
Obowiązki Dyrektora Przedszkola

§ 3.

Dyrektor Przedszkola:
1) nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki i spaceru,
2) wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola,
3) gromadzi dokumentację wycieczek (karta wycieczki, listy uczestników, oświadczenia rodziców i opiekunów dzieci),
4) prowadzi nadzór nad organizacją transportu i wyżywienia,
5) prowadzi nadzór nad dysponowaniem przez kierownika wycieczki środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu nad dokonaniem rozliczenia.

Rozdział 4
Obowiązki uczestników wycieczki

§ 4.

1. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek:
1) przybyć na miejsce zbiórki przynajmniej 15 minut przed odjazdem,
2) poinformować opiekuna o ewentualnym złym samopoczuciu,
3) wykonywać polecenia kierownika i opiekunów,
4) bezwzględnie przestrzegać umów zawartych wcześniej z opiekunami wycieczki,
5) przestrzegać zgodnego z obowiązującymi normami zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody.
2. Uczestnikom wycieczki nie wolno:
1) zabierać ze sobą własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,
2) niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
3) oddalać się od grupy bez zgody opiekuna wycieczki,
4) w czasie jazdy autokarem/środkami transportu publicznego zaśmiecać pojazdu, zmieniać miejsca siedzenia.

Rozdział 5
Obowiązki kierownika wycieczki

§ 5.

1. Kierownik wycieczki ma obowiązek:
1) opracować zatwierdzaną przez Dyrektora dokumentację wycieczki, a mianowicie:
a) kartę wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników – po 2 egzemplarze;
b) pisemne zgody rodziców;
c) deklarację w sprawie ochrony i życia wychowanków w czasie wycieczki;
d) zakres czynności kierownika i opiekuna wycieczki;
e) preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu;
2) zapoznać się z regulaminem wycieczek wszystkich uczestników;
3) zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawować nadzór w tym zakresie;
4) zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki do ich przestrzegania;
5) określić zadania dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom wycieczki;
6) nadzorować zaopatrzenie uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7) zorganizować transport i wyżywienie;
8) zaplanować organizację zadań wśród uczestników
9) dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki/imprezy;
10) podsumować, ocenić i rozliczyć wycieczkę po jej zakończeniu.

Rozdział 6
Obowiązku opiekuna wycieczki

§ 6.

Do obowiązków opiekuna należy:
1) sprawowanie opieki nad wychowankami,
2) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
3) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,
6) sprawdzanie stanu liczbowego dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
7) dbałość o prawidłowe przygotowanie dzieci do wyjścia poza teren przedszkola, np. korzystanie z odblaskowych koszulek i znaczków z logo i adresem przedszkola będących na wyposażeniu placówki.

Rozdział 7
Obowiązki rodziców

§ 7.

Rodzice dziecka uczestniczącego w wycieczce zobowiązani są:
1) poinformować opiekunów o stanie zdrowia dziecka,
2) w dniu wycieczki przyprowadzić dziecko do przedszkola o wyznaczonej godzinie,
3) najpóźniej w dniu organizacji wycieczki złożyć oświadczenie o ubezpieczeniu NNW dziecka, w przypadku gdy polisa wykupiona jest poza przedszkolem,
4) osobiście odebrać dziecko z przedszkola po skończonej wycieczce.

Rozdział 8
Opieka i bezpieczeństwo

§ 8.

1. Opiekę nad dziećmi sprawuje kierownik i opiekunowie grupy.
2. Ustala się liczbę opiekunów0 na dziesięcioro dzieci jeden opiekun w sytuacji przemieszczania się autokarem wynajętym na potrzeby wycieczki; na pięcioro dzieci jeden opiekun w sytuacji korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
3. Na prośbę kierownika dyrektor może zwiększyć liczbę opiekunów dola konkretnej grupy.
4. Jeden opiekun powinien zawsze znajdować się na końcu grupy.
5. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Ich opieka ma charakter ciągły.

Rozdział 9
Finansowanie

§ 9.

1. Koszty wycieczki ponoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci.
2. Kierownicy i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i biletów wstępu.
3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce (wpłacili zaliczkę), a następnie deklarację wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wycieczek (imprez) organizowanych przez przedszkole.
2. Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie nie wyrażą zgody na udział dziecka w wycieczce, mają zapewnioną opiekę w przedszkolu w innej grupie wiekowej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, statutu przedszkola oraz rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
4. Niniejszy regulamin podlega opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców (opinie załączone są do regulaminu).
5. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zmieszczenie na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zarządzenia.


Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku

 PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 5. Statut przedszkola.

 

CEL PROCEDURY

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

 

 § 1

BEZPIECZEŃSTWO

 1.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalnych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które określają Instrukcje BHP i Instrukcje ppoż.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
 5. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.
 6. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.
 7. Podczas pobytu dziecka w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenia ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.
 8. Podczas zabawy w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.
 9. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.
 10. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowywane w zeszycie wyjść.
 11. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kontem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 12. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez woźne oddziałowe, konserwatora.
 13. Wszystkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.
 14. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się i pozostawienia dzieci bez opieki, nawet na chwilę.
 15. Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.
 16. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.
 17. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców dzieci.
 18. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupia się wyłącznie na nich.

 § 2

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 40 Wesołej Ludwiczki w Białymstoku.

§ 3

ZDROWIE

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.
 3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ  do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m. in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura , urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub  dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 9. W sytuacjach niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszystkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 10. W sytuacjach nagłych, gdy stan dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków,  maści i żelu.
 14. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
 15. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 3. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

Procedura została zaopiniowana pozytywie przez Radę Pedagogiczną w dniu 2 lutego 2012 roku i obowiązuje z dniem podpisania.

Pobierz

Powrót na początek strony